EAPN

EXCO meeting and EAPN GA / Belgrade / 14-16/06/2013
Participation at the EXCO meeting and EAPN GA, held in Belgrade, between the 14th and 16th of June 2013. The presentation of Romania was received with great interest, the received feedback beeing a constructive one that encourages the network membersihip to engage increasingly active both at the platform and organization level.
Annual EAPN Conference / Brussels / 30/09/2013 - 01/11/2013
Participation at the Annual EAPN Conference, held in Brussels, between the 30th of September and 1st of November 2013.
3rd Annual Convention of the European Platform against Poverty and Social Exclusion / Brussels / 25-26/11/2013
Participation at the 3rd Annual Convention of the European Platform against Poverty and Social Exclusion, held in Brussels, between the 25th and 26th of November 2013. EAPN was heavily involved in the Annual Convention of the European Platform against Poverty and Social Exclusion, an event organised yearly by the European Commission to monitor progress on poverty reduction in the European Union. EAPN was represented by 54 people, out of which 28 are part of national delegations, 21 taking up places offered to EAPN by the organisers, and 5 were EAPN’s President (Sérgio Aires) and the EAPN Secretariat (Director Barbara Helfferich, Policy Coordinator Sian Jones, Policy Officers Amana Ferro and Vincent Caron)
EAPN Network Development Seminar - Implementing the Membership Assessment and Support as a Development Framework for National Networks / Brussels / 6-7/12/2013

Participation at the EAPN Network Development Seminar - Implementing the Membership Assessment and Support as a Development Framework for National Networks, held in Brussels, between the 6th and 7th of December 2013
The aim of this seminar was to introduce and build ownership of the MASS -  Membership Assessment and Support System, as a development and assessment framework for National Networks and begin putting in place a peer support system.

The objectives were to:

  1. Build ownership on the MASS as a development and peer support tool for National Networks
  2. Exchange on good practice and building capacity on four pillars of strong anti poverty networks
  3. Mapp member training and capacity building needs, based on the MASS and current reality of engaging with EU anti poverty policy cycle
  4. Identify elements of a peer support capacity building agenda and mapping the members expertise
  5. Contribute to the renewed EAPN Training and Capacity Building Agenda
EAPN Decent Work Task Force / Brussels/ 11/12/2013
Participation at the EAPN Decent Work Task Force, held in Brussels, on the 11th of December 2013. The representative of RENASIS is one of the 7 selected people to join the EAPN Decent Work Task Force. The main objective of this Task force is  to develop resources to launch a coordinated campaign on the issue of decent/living wages across EAPN, drawing on previous work in EAPN and on the experience of the UK ‘Living Wage Campaign’.
The Task Force will produce a toolkit on campaigning on the issue of ‘a living wage’, along with any other ancillary campaign tools which it deems useful, and prepare a scoping note, to be discussed with the EU ISG, on developing an EAPN campaign, using the toolkit and other tools. These will then be used in the implementation of such a campaign across the EAPN membership.
EMIN 1st international conference and project meeting / Paris / 9-10/12/2013
Participation at the EMIN 1st international conference and project meeting, held in Paris, between the 9th and 10th of December 2013
eapn
EXCO şi EAPN GA / Belgrad / 14-16/06/2013
Participarea la întrunirea EXCO şi EAPN GA, din Belgrad, între 14-16 Iunie 2013. Prezentarea susţinută de Romania a fost urmarită cu interes crescut, primind un feedback constructiv care incurajează membrii de reţea să fie mult mai activi la nivelul platformei, dar şi din punct de vedere organizaţional.
Conferinţa Anuală EAPN / Bruxelles / 30/09/2013 - 01/11/2013

Pariciparea la Conferinţa Anuală EAPN din Bruxelles, între 30 Septembrie şi 1 Noiembrie 2013.

Convenţiei Anuale a Platformei Europene împotriva Sărăciei şi Excluziunii Sociale / Bruxelles / 25-26/11/2013
Participarea în cadrul ediţiei numărul trei a Convenţiei Anuale a Platformei Europene împotriva Sărăciei şi Excluziunii Sociale, desfăşurată în Bruxelles, între 25-26 Noiembrie 2013. EAPN a fost puternic implicată în Convenţia Anuală a Platformei Europene împotriva Săraciei şi Excluziunii Sociale, un eveniment organizat în fiecare an de Comisia Europeană, cu scopul monitorizării progresului înregistrat asupra reducerii sărăciei în Uniunea Europeană. EAPN a fost reprezentată de 54 de persoane, dintre care: 28 sunt parte integrată al delegaţiilor naţionale, 21 sunt persoane care ocupă locuri oferite de EAPN organizatorilor, şi din cei 5 ramaşi, enumerăm Preşedintele EAPN (Sérgio Aires) şi reprezentanţii Secretariatului EAPN ( Director Barbara Helfferich, Coordonatorul de Politici Sian Jones, Ofiterii de Politici Amana Ferro and Vincent Caron).
Seminarul EAPN de Dezvoltare a Retelei – Implementarea programului de Evaluare a Membrilor şi de Suport pentru Dzvoltarea Reţelei Naţionale / Bruxelles / 6-7/12/2013
Participarea la Seminarul EAPN de Dezvoltare a Retelei – Implementarea programului de Evaluare a Membrilor şi de Suport pentru Dzvoltarea Reţelei Naţionale, susţinută în Bruxelles, între 6-7 Decembrie 2013.
Scopul acestui seminar a fost familiarizarea cu procesul construirii de proprietate asupra MASS - Membership Assessment and Support System, ca şi cadru de dezvoltare şi evaluare pentru Reţele Naţionale si de punere în aplicare a unui sistem de sprijin de la egal la egal.

Obiectivele au constat în:

  1. Consolidarea proprietăţii asupra MASS, ca unealtă de dezvoltare şi support comunitar pentru Reţelele Naţionale;
  2. Schimbul de bune practici şi consolidarea capacitătilor constructive pe patru piloni de reţele puternice anti-sărăcie;
  3. Monitorizarea trainingurilor şi nevoii de consolidare, bazate pe realitatea curentă MASS în implicarea ciclului anti-sărăcie UE;
  4. Identificarea elementelor de ajutorare comunitară, si monitorizarea expertizei membrilor;
  5. Contribuirea la innoirea Trainingurilor şi a Agendei  Capacităţii de Consolidare  EAPN.

 

EAPN Decent Work Task Force (Munceşte Decent) / Bruxelles / 11/12/2013
Participarea la EAPN Decent Work Task Force (Munceşte Decent) , în Bruxelles, pe 11 Decembrie 2013.  Reprezentatul RENASIS a fost unul din cei 7 membrii selectaţi să se alăture programului EAPN Decen Work Task Force. Principalul obiectiv este dezvoltarea resurselor pentru a lansa o campanie coordonată pe probelatica traiului/salariilor decente în EAPN, bazându-se pe experienţa anterioară în EAPN şi a Campaniei „ Living Wage” din Marea Britanie.
The Task Force va implementa un set de instrumente pe parcursul campaniei, pe problematica „salariului decent”, alături de orice alte instrumente de campanie auxiliare similare. Acestea vor fi folosite ulterior în implementarea campaniei EAPN.
Conferinţa Internaţională şi Întâlnirea de Proiect EMIN / Paris / 9-10/12/2013

Participarea la  Conferinţa Internaţională şi Întâlnirea de Proiect EMIN, desfăşurată în Paris, între 9-10 Decembrie 2013.